KONKURSI AASTA TEGU 2019/2020 NOMINENT: LC Tallinn Eesti I stipendium “Asenduskodust kõrghariduseni”

Eesti esimene Lions-Klubi LC Tallinn Eesti I esitab konkursile Aasta Tegu stipendiumi „Asenduskodust kõrghariduseni“, mille eesmärk on toetada asenduskodust pärit andekate noorte teekonda kõrghariduse omandamisel.

Stipendiumit makstakse kuni kahele kvalifitseerunud taotlejale igal aastal. Igakuine stipendium stipendiaadi kohta on 350 eurot igas kalendrikuus, kestvusega 12 kuud. Iga-aastase stipendiumi maht on kuni 8400 eurot. Perioodil 2019-2020 väljastas LC Tallinn Eesti I stipendiumit kahele asenduskodust kõrghariduseni püüdlevale noorele. Jätkame stipendiumiprojektiga ka tegevusaastal 2020-2021, sest kogemusele tuginedes oleme saanud kinnituse, et sihtgrupp ja vajadus on olemas, kuid alternatiivseid võimalusi asenduskodust ülikooli pürgivatel andekatel noortel paraku napib.
Stipendiumikonkurss viiakse läbi avalikuna, sellele võivad kandideerida kõik asenduskodudest pärit noored, kes vastavad statuudis sätestatud tingimustele. Täiendavalt võimaldab LC Tallinn Eesti I stipendiaadile 2 mentorit, kelle ülesandeks on olla nõuga abiks stipendiaadi hariduslike plaanide elluviimisel, muuhulgas olles vajadusepõhiselt toeks suuna seadmisel ka teistes eluvaldkondades.

LC Tallinn Eesti I hinnangul pakub stipendium läbi majandusliku toetuse kindlustunnet astumaks oluline samm elus ning samas võimaldades keskendumist õppetööle ilma otsese vajaduseta eraldiseisvalt tasustatavale töökohale, kuigi see pole stipendiaadile välistatud. Senine tagasiside stipendiaatidelt on kinnitanud, et nad on tänulikud nii materiaalse kindlustunde kui ka kaasnevate hüvede osas, näiteks võimalus osta hooajale vastavad riided ja täis kõht. Samuti on võimaldanud meie toetus stipendiaatidel lisaks õppimisele tegeleda ka sportimisega.

LC Tallinn Eesti I jaoks on rõõm ja au toetada asenduskodust pärit andekaid noori nende haridusteel läbi majandusliku kindlustunde pakkumise ning eesmärkide saavutamisel läbi mentorluse. Stipendiaatide tagasiside kinnitab, et meie püstitatud eesmärk on võimaldanud realiseerida vähekindlustatud kuid andekatel noortel hariduslikke eesmärke, võimaldades omanda kvaliteetset ja Eestis rakendatavat kõrgharidust. Loodame, et käesolev projekt sobib väärikalt võistlema teiste heade tegudega, mida kaaslionid teistest klubidest on lõppenud lions-aasta jooksul korda saatnud.

Lahkus loeb!
Uku Sukles
LC Tallinn Eesti I president 2020-2021

Scroll to Top