1. märtsini on aega esitada kandidaadid AASTA LIONI valimiseks!

Eesti Lions Piirkonna D 120 Aasta Lioni valimise kord

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Eesti Lions Piirkonna Aasta Lioni tiitel ja rändkarikas, edaspidi tiitel, antakse austusavaldusena ühele Eesti lionile/lionessile lionismile ning ühiskonnale osutatud eriliste teenete eest.
1.2. Tiitel antakse igal aastal ühele lionile/lionessile käesoleval lionsaastal avalikkuseni jõudnud väljapaistva heategevusliku tegevuse või saavutuste eest.
1.3. Tiitliga kaasnevad rändkarikas ja tunnistus, mille allkirjastab piirkonna kuberner. Tunnistusele märgitakse, mille eest tiitel on antud.

2. TIITLI TAOTLEMINE, ANDMISE OTSUSTAMINE JA KÄTTEANDMINE
2.1. Tiitli kandidaadid esitatakse Lions klubide poolt.
2.2. Klubi võib valida tiitli kandidaatide esitamiseks klubi koosolekule toimkonna või teeb seda klubi juhatus. Toimkond või klubi juhatus:
2.2.1. vaatab läbi tiitli taotlemise ettepanekud,
2.2.2. teeb ettepaneku klubi koosolekule tiitli kandidaatide ülesseadmiseks.
2.3. Klubi valib ühe kandidaadi.
2.4. Kandidaatideks ei saa esitada piirkonna juhatuse liikmeid, regioonide ja tsoonide esimehi.
2.5. Taotlus kandidaadi ülesseadmiseks esitatakse kirjalikult tsooni esimehele 1. märtsiks.
Taotlusele lisatakse põhjendus.
2.6. Klubi võib teha selgitustööd (reklaami, kihutustööd jne) tsoonide ja regiooni esimeestele.
2.7. Tsooniesimehed koos regiooni esimehega vaatavad klubide taotlused läbi ja valivad regioonist ühe kandidaadi piirkonna üldkoosolekule.
2.8. Klubi võib teha selgitustööd (reklaami, kihutustööd jne) klubide koosolekutel ja ka piirkonna üldkoosolekul oma kandidaadi hüvanguks lubatud aja piires.
2.9. Regioonidest valitud tiitli kandidaadid osalevad üldkoosolekul külalistena.
2.10. Aasta Lion valitakse piirkonna üldkoosolekul lihthäälteenamusega. Võrdsete häälte korral tehakse kõrgeima võrdse tulemuse saanute vahel uus hääletusvoor.
2.11. Rändkarika koos tunnistusega annab pidulikult üle kuberner piirkonna üldkoosolekul